Algemene voorwaarden

**Algemene voorwaarden**

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Innosleeps, hierna aangeduid als “de verkoper”, en de klant, hierna aangeduid als “de koper”, met betrekking tot de verkoop en levering van meubels, waaronder opklapbedden, via de webwinkel van de verkoper.

**Bestellingen en Overeenkomsten**

2.1 Alle aanbiedingen en prijzen vermeld in de webwinkel van de verkoper zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een bestelling plaatst via de webwinkel van de verkoper en de verkoper deze bestelling schriftelijk of per e-mail bevestigt.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie van de koper te verzoeken voorafgaand aan de acceptatie van een bestelling.

**Prijzen en Betaling**

3.1 Alle prijzen vermeld in de webwinkel van de verkoper zijn in de vermelde valuta en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2 De koper dient de betaling te voldoen volgens de betalingsmethoden aangeboden in de webwinkel van de verkoper.

3.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die reeds zijn bevestigd.

**Levering**

4.1 De verkoper zal zich inspannen om de bestelde meubels binnen de aangegeven levertijd te leveren. De vermelde levertijd is echter slechts een indicatie en geen garantie.

4.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering als gevolg van overmacht of omstandigheden buiten de controle van de verkoper.

4.3 De koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste afleveradres. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering als gevolg van onjuiste adresgegevens verstrekt door de koper.

**Retourneren en Garantie**

5.1 De koper heeft het recht om de ontvangen meubels binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits de meubels in ongebruikte en onbeschadigde staat verkeren en in de originele verpakking worden geretourneerd. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper. Deze bedragen 10% van het aankoopbedrag + €0,85 per kilometer vanaf Amfersfoort.

5.2 Indien een ontvangen meubel defect is of niet voldoet aan de overeengekomen specificaties, dient de koper dit binnen 7 dagen na ontvangst aan de verkoper te melden. De verkoper zal dan, naar eigen keuze, het meubel repareren, vervangen of terugbetalen.

5.3 De garantie op de geleverde meubels is beperkt tot de garantie die wordt gegeven door de fabrikant van het specifieke meubel. De garantievoorwaarden worden op verzoek aan de koper verstrekt.

**Artikel 5.4 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan**

– Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht meldt u dit binnen de bedenktermijn aan ons. Dit doet u per e-mail of telefonisch.

– Wij zullen een afspraak inplannen voor de retournering van uw product. Gezien de grootte, zwaarte en kwetsbaarheid van onze producten verzorgen wij zelf de retournering.

**Artikel 5.5 Uitsluiting herroepingsrecht:**

– Meubels die reeds zijn gemonteerd komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht.

– Wij nemen uitsluitend ongebruikte, schone en onbeschadigde producten retour. Producten die tijdens de bedenktijd zijn gebruikt, beschadigd of vuil geworden komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht.

**Intellectueel Eigendom**

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webwinkel, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s en andere content, berusten bij de verkoper of zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze content zonder schriftelijke toestemming van de verkoper te kopiëren, reproduceren of verspreiden.

**Aansprakelijkheid**

7.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de verkoop, levering of gebruik van de meubels, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de verkoper.

7.2 De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

**Geschillen en Toepasselijk Recht**

8.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper is uitsluitend het recht van Nederland van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

**Artikel 8.3 Rechten en Plichten van de Koper:**

– U verklaart bij de koop dat het door u bestelde product zonder gebruik van hulpmiddelen (zoals een verhuislift) op de plaats van bestemming kan komen. Wanneer er bij levering blijkt dat het product toch niet op de normale wijze naar binnen kan, dan worden de extra gemaakte kosten aan u doorberekend.